Page 14 - Dbahasa42020
P. 14

LINGUISTIK

  Oleh NABIHAH YUSOF

  Ibnu Faris
           dan

  Ilmu Linguistik Arab

Nama sebenar Ibnu Faris ialah Abu al-Husain          di sebahagian daripada desa Karsifah dan Jiyanabadz di
        Ahmad bin Faris bin Zakariyya bin Muhammad   wilayah Qazwin. Hal ini jelas menunjukkan bahawa semua
        bin Habib al-Razy al-Zahrawi al-Isytijardi.   penduduk di situ mengenalinya dengan nama Ibnu Faris.
        Dalam catatan lain, nama sebenar beliau     	 Ulama bersepakat mengenai tempat kematian
ialah Abul Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya bin       Ibnu Faris, iaitu di kota Rai dan makam beliau terletak
Hubaib al-Qazwini al-Razi (329–395 Hijrah/941–1004);      berhadapan makam Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz
nama sebenar beliau juga dicatatkan sebagai Ahmad       al-Jurjani. Walau bagaimanapun, tarikh kematian
                                beliau masih diperdebatkan oleh banyak orang. Yaqut
 bin Zakaria bin Faris. Namun begitu, hal ini diragui oleh   berpendapat bahawa Ibnu Faris meninggal dunia pada
    Yaqut kerana beliau telah beberapa kali ke tempat
       kelahiran Ibnu Faris di daerah Ristaq al-Zahra,   tahun 360 Hijrah.
             iaitu sebuah kampung yang terletak     		 Ibnu Jauzi dalam al-Muntadzam pula menyatakan
                                   Ibnu Faris meninggal pada tahun 369 Hijrah.
                                    Pendapat ini bertepatan dengan pandangan Ibnu
                                      Atsir Wafayat bahawa tahun kematian Ibnu Faris
                                         adalah pada tahun 396 Hijrah. Ibnu Khalikan
                                             dalam al-Muhammadiyah menyatakan

12 			 BIL. 4 2020
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19