Page 15 - Dbahasa42020
P. 15

LINGUISTIK

 tarikh kematian Ibnu Faris adalah pada tahun 375 Hijrah.  Selain itu, Ibnu Faris
 Sedangkan, Ibnu Katsir dalam al-Ta’rif menyatakan tarikh  merupakan seorang ahli
 kematian Ibnu Faris adalah pada tahun 390 Hijrah.     tatabahasa Arab yang
                               beraliran Kuffah yang
 Latar belakang pendidikan                 tinggal di Baghdad
                               hingga beliau digelar
 Sebagaimana ilmuwan yang lain, Ibnu Faris juga suka    “Ulama Nahu (tatabahasa)
 mendalami ilmu. Beliau pernah berhijrah ke Baghdad untuk  Beraliran Baghdad”
 mendalami ilmu hadis. Beliau paling lama menuntut ilmu   (seorang daripada ulama
 di kota Hamzah, iaitu destinasi sebelum beliau berpindah  nahu generasi ketiga
 ke kota Rai dan menetap di sana sepanjang kehidupan    beraliran Baghdad yang
 beliau. Beliau bertemu dengan al-Shahib bin ‘Ubbad di   berguru daripada Zujaj).
 kota Rai, yang kemudiannya menjadi pelajar beliau. Ibnu
 Faris bersama-sama al-Shahib menerbitkan sebuah kitab   Ilmu linguistik Arab dalam kitab as-Shahibi
 dalam bidang fiqhul lughah yang berjudul al-Shahibi.
 	 Guru yang berperanan penting membentuk          Kemunculan bahasa secara istilah adalah pada abad
 keperibadian Ibnu Faris ialah bapa beliau, iaitu Faris   ke-4 Hijrah ketika Ibnu Faris mengarang kitab beliau yang
 bin Zakaria. Bapa beliau merupakan seorang yang      berjudul as-Shahibi fi fiqhul lughah, hingga muncullah
 berpengetahuan, ahli bahasa dan sasterawan. Ibnu      istilah fiqhul lughah (pengetahuan linguistik) ang pertama
 Faris banyak menuntut ilmu fiqh mazhab Syafi’i daripada  pada zaman Arab klasik dan dinamakan sebagai satu
 bapa beliau. Ibnu Faris ialah pengikut mazhab syafi’iyah, daripada cabang ilmu.
 walaupun pada akhirnya beliau bertukar kepada mazhab    	 Menurut Ibnu Faris dan as-Sa’alabiy (seorang tokoh
 Malikiyah ketika beliau menetap di Rai.          yang terkenal setelah ibnu Faris yang mengarang buku
 	 Selain bapa beliau, terdapat guru lain yang mendidik   berjudul Fiqhul Lughah dan Sirru al-‘Arabiyah), fiqhul
 Ibnu Faris, iaitu Abu Bakar Ahmad bin Hasan al-Khatib   lughah berkaitan pengetahuan tentang lafaz-lafaz Arab,
 yang merupakan guru besar dalam bidang ilmu nahu      definisi, jenis daripada lafaz-lafaz
 (tatabahasa) yang beraliran Kufah. Ibnu Faris juga telah  dan segala pembahasan
 mempelajari isi kandungan kamus Al-A’in karya Khalil    yang berhubungan
 daripada Abu Hasan Ali bin Ibrahim bin Salamah al-     dengannya.
 Qatthan. Malah, dalam kitab beliau, as-Shahibi, beliau   Fiqhul Lughah
 sering mengambil riwayat daripada al-Qatthan. Ibnu Faris  berasal daripada
 juga mempunyai murid yang banyak, antaranya yang      perkataan
 terkenal termasuklah Badi’ al-Zaman al-Hamdzani, Abu    fiqh, manakala
 Thalib bin Fakhruddawlah al-Buwaihy, al-Shahib Ismail   perkataan lughah
 bin ‘Ubbad, dan Ali bin al-Qasim al-Muqri.         bermaksud
 	 Selain itu, Ibnu Faris merupakan seorang ahli      bahasa. Fiqh
 tatabahasa Arab yang beraliran Kuffah yang tinggal di   bererti ilmu atau
 Baghdad hingga beliau digelar “Ulama Nahu (tatabahasa)   pengetahuan
 Beraliran Baghdad” (seorang daripada ulama nahu      dan husnul idrak
 generasi ketiga beraliran Baghdad yang berguru daripada  (pemahaman
 Zujaj). Malah, beliau bukan sahaja mempunyai kepakaran   yang baik).
 dalam bidang leksikologi ilmu bahasa, malah beliau juga  	Adapun
 mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang ilmu.      dalam
 	 Hal ini dapat dilihat berdasarkan kepada karya
 penulisan beliau yang merangkumi pelbagai bidang ilmu.   		 BIL. 4 2020 13 	
 Adapun as-Tsa’alabi menyatakan bahawa Ibnu Faris
 merupakan antara ulama yang terkemuka dan penyair
 yang mahir di Hamzan. Selain itu, beliau juga merupakan
 seorang penulis, pemimpin dan menteri. Antara karya Ibnu
 Faris yang berpengaruh dalam bidang fiqhul lughah ialah
 kitab as-Shahibi.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20