Page 16 - Dbahasa42020
P. 16

LINGUISTIK

karangan kitab beliau yang berjudul as-Shabibiy       malaikat. Walaupun Ibnu Faris berpendapat bahawa
                              bahasa Arab merupakan taufik atau ilham, tetapi hal
menyatakan bahawa ilmu linguistik mempunyai         tersebut tidak bermakna bahawa bahasa Arab hadir pada
                              masa yang sama. Melainkan Allah SWT mengilhamkannya
salasilah dan cabang. Cabang yang dimaksudkan ialah     kepada Nabi Adam a.s. sesuai dengan kehendak-Nya
                              untuk diajarkan dan sesuai dengan apa-apa yang
ilmu tentang isim (kata nama) dan kata sifat seperti    diperlukan pada masa tersebut.
                              	 Allah SWT mengajarkan kepada para nabi bermula
(		&	       ). Menurut beliau, ilmu inilah yang   daripada Nabi Adam a.s. yang berasal daripada bangsa
                              Arab hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Allah SWT
harus diutamakan dalam mempelajari ilmu linguistik atau   mengajarkan apa-apa yang belum diajarkan-Nya sebagai
                              penyempurnaan terhadap bahasa sebelumnya. Namun
ilmu bahasa Arab.                      begitu, berdasarkan pendapat Ibnu Faris, manusia memiliki
                              bahasa yang sama kerana bahasa tersebut diajarkan oleh
	 Salasilah pula bermaksud pembahasan tentang objek     Allah SWT.
                              	 Akan tetapi menurut pendapat Ibnu Faris, bahasa
bahasa, asal usul dan perkembangannya, dan tentang     yang digunakan oleh manusia sekarang sangat banyak
                              dan pelbagai. Malah, untuk menguasai semua bahasa
cara Bangsa Arab mengucap dan menulis, sama ada       tersebut manusia harus mempelajarinya terlebih dahulu.
                              Bahasa yang diajarkan secara langsung oleh Allah SWT
makna yang sebenar atau makna majaz (kiasan). Hal      hanya terjadi pada Nabi Adam a.s. Sedangkan, setelah
                              Nabi Adam a.s., manusia hanya boleh menguasai bahasa
yang dimaksudkan oleh Ibnu Faris tentang cabang ilmu    melalui proses pembelajaran yang diajarkan secara
                              langsung oleh ibu bapa. Di samping itu, ilham daripada
ialah nahu (tatabahasa) dan sarf (morfologi).        Allah SWT juga memainkan peranan yang penting untuk
                              menguasai sesuatu bahasa. Hal ini kerana akal fikiran
	 Ibnu Faris berpendapat bahawa bahasa Arab         manusia mudah mempelajari sesuatu perkara.
                              	 Dalam kitab as-Shahibi, Ibnu Faris membahaskan
merupakan taufik, ilham atau wahyu daripada Allah SWT.   perkembangan penulisan khat atau tulisan Arab dan
                              menjelaskan pendapat para ulama tentang hal ini. Beliau
Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran dalam      berpendapat bahawa penulisan khat itu merupakan taufik
                              yang dianugerahkan oleh Allah SWT melalui firman-Nya
ayat yang bermaksud:
                              dalam ayat yang berikut:
“Dan, Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-

benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada

para malaikat lalu berfirman: ‘Sebutkanlah kepada-Ku nama

benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang

benar!’”

			          (Surah al-Baqarah, 2:31)

	 Berdasarkan ayat ini, Allah SWT adalah yang pertama
   mengajarkan kepada Nabi Adam a.s. nama-nama
         benda dan kemudian Nabi Adam a.s.
               mengulanginya di hadapan para

14 			 BIL. 4 2020
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21