Page 19 - Dbahasa42020
P. 19

Pada suatu masa dahulu, Melaka pernah menjadi                   BAHASA DAN SASTERA
pusat perdagangan serantau. Ketika zaman kegemilangan
Melaka, banyak pedagang yang datang berniaga di          Jadual Kosa kata Berkaitan dengan Sukatan
pelabuhan Melaka, dan antara barangan yang diniagakan       dan Timbangan Emas.
ialah emas. Bagi urusan jual dan beli emas tentulah mereka
menggunakan sistem sukatan dan timbangan.              Sukatan/                Makna
	 Emas sememangnya begitu dekat dengan budaya           Timbangan
masyarakat Melayu hingga masyarakat Melayu menjadikan               Ukuran berat yang tidak tetap bergantung pada
emas sebagai satu unit sukatan. Oleh hal yang demikian,      Bahara/bahar   barang yang ditimbang/timbangan seberat 10 kati.
maka tidak hairanlah jika banyak jenis sukatan dan
timbangan yang berkait dengan emas digunakan pada         Bungkal     Bersamaan dengan 16 mayam atau 53.9 gram.
masa itu untuk aktiviti perniagaan. Alat sukatan dan
timbangan yang pernah digunakan pada suatu masa          Bungal      Ukuran berat emas yang besarnya 16 mayam.
dahulu, kini langka.
	 Pada zaman kesultanan Melayu Melaka, sistem           Busak      Lima busak (½) mayam = 1.69 gram.
timbang dan sukat seperti kati, tahil dan bahara
merupakan tanggungjawab syahbandar. Syahbandar          Jampal      Sukatan berat emas (bungkal), nilai wang (rial).
bertanggungjawab memastikan timbangan dan sukatan
yang dilakukan oleh para pedagang yang berurus          Kentar (arab) Ukuran berat untuk menimbang emas.
niaga di pelabuhan Melaka menggunakan sukatan dan
timbangan yang betul agar tidak berlaku penipuan dan       Kupang      Ukuran berat emas (sama dengan kira-kira 161 tahil):
penyelewengan. Larangan menipu dalam sukatan dan                  0.64 gram.
timbangan disebut dalam al-Quran dalam ayat yang
berikut:                             Mayam      12 saga (ukuran berat untuk emas bungkal).

“Dan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil serta       Matu/mutu Ukuran berat untuk menentukan ketulenan emas.
janganlah kamu mengurangi barang yang ditimbang”.

		 (Surah ar-Rahman 55:9)                    Rial (Kelantan) Ukuran berat yang besarnya tahil (kira-kira 20 gram):
                                          emas tiga rial.

	 Tamadun Melayu Srivijaya dan Majapahit telah          Tahil 16 mayam.
menggunakan emas sebagai mata wang untuk
perdagangan maritim. Negeri-negeri di Semenanjung         Amas/ se amas 2.551 gram.
Tanah Melayu dikatakan pernah menghantar bunga emas
kepada Siam sebagai ufti dan tanda persahabatan. Emas         Miskal    Ukuran berat yang bersamaan dengan 4.2 gram
dianggap simbol kekayaan, kekuasaan sesebuah kerajaan.               (untuk emas atau perak).
Hal ini demikian kerana kerajaan yang mempunyai emas          Saga
akan dianggap peradaban yang hebat.                  Sateng    Sejenis buah yang berbiji kecil berwarna merah khas
	 Jadual yang dikemukakan memaparkan sejumlah           (Minangkabau)  untuk sukatan berat emas.
kosa kata berkaitan dengan sukatan dan timbangan emas
yang pernah digunakan oleh masyarakat Melayu.                   Unit berat am emas.
	 Dalam teks Melayu klasik, terdapat pelbagai istilah
yang digunakan untuk ukuran berat dan sukatan yang        Tengkam (Arab) Ukuran berat enam kupang atau 14.18 gram.
berkaitan dengan emas, iaitu bahara/bahar dan bungkal/
bungal. Satu bahara bersamaan dengan 16 tahil dan satu        Kundi	    Biji saga yang digunakan untuk menimbang emas
bungkal bersamaan dengan 16 mayam manakala 12           Suku emas    (beratnya 241 mas), kenderi.
bungkal bersamaan dengan satu kati. Ukuran berat dan       Saga kenderi
sukatan yang berkaitan dengan emas turut dipaparkan                Wang emas yang digunakan juga sebagai ukuran
dalam Hikayat Hang Tuah seperti yang berikut:             Karat	    berat emas.

 “Setelah baginda melihat emas sudah hadir bertimbun-timbun            Ukuran berat bagi menentukan berat emas: 12 saga
 beribu-ribu bahara emas di hadapan baginda, maka baginda             kenderi sama dengan satu mayam.
 pun bertitah pada Temenggung, ‘Suruh palu mumungan
 keliling negeri kita ini di hulu di hilir suruh berhimpun masuk          Ukuran untuk menentukan ketulenan emas (emas
                                          tulen ialah 24 karat).
 kecil besar, hina-dina.’”.

							                                      		    BIL. 4 2020 17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24