Page 21 - Dbahasa42020
P. 21

BAHASA DAN SASTERA

  	 Mengikut pengiraan standard pada masa ini, emas 24K   menunjukkan bahawa pengaruh bahasa Arab meresap
  ialah emas yang paling tulen dengan kadar ketulenannya   masuk ke dalam kosa kata bahasa Melayu melalui aktiviti
  ialah 99.99 peratus. Hal ini bermakna logam emas yang   perdagangan. Sebagai contohnya, istilah rial, miskal,
  digunakan benar-benar tulen tanpa ada campuran logam    tengkam, dan kentar.
  lain. Semakin tinggi nombor karat maka semakin tinggi   	 Miskal ialah ukuran sukatan bagi emas dan perak,
  peratus emas dalamnya.                   iaitu 4.25 gram. Miskal biasanya digunakan dalam urusan
  	 Masyarakat Melayu juga menggunakan busak, iaitu     pembayaran zakat yang berkaitan dengan emas dan
  sejenis alat untuk mengukur timbangan emas. Ukuran bagi  perak. Sebagai contohnya, nisabnya ialah 20 miskal atau
  satu busak bersamaan dengan 0.337 gram dan lima busak   bersamaan dengan 25 mayam dan 2.7108 saga.
  ialah ½ mayam atau 1.69 gram. Dalam undang-undang     	 Kadar nisab zakat emas di negeri Kelantan adalah
  adat Minangkabau, orang yang mencuri akan dikenakan    berdasarkan harga pasaran semasa emas dengan
  hukuman denda dengan membayar kadar sukatan emas      berpandukan nisab asalnya, iaitu 20 miskal yang
  sebagai denda. Hal ini bergantung pada barang yang     bersamaan dengan 31.25 rial berat atau 85 gram emas.
  dicuri. Sebagai contohnya, orang yang mencuri haiwan    Kentar juga merupakan kosa kata daripada bahasa Arab
  ternak seperti lembu dan kambing akan dikenakan denda   yang merujuk ukuran berat untuk menimbang emas.
  sebanyak empat busak seorang.               	 Berdasarkan sukatan dan alat timbangan emas
  	 Kadar denda yang dikenakan kepada mereka yang      yang digunakan pada zaman dahulu, ternyata emas
  mencuri menggunakan timbangan emas adalah sebagai     memainkan peranan yang penting bagi masyarakat Melayu.
  pengajaran. Hukuman berupa emas sebagai ganti rugi     Sistem sukatan dan timbangan emas yang ditemui jelas
  kepada pihak yang dicuri adalah untuk memberikan      menggambarkan bahawa masyarakat Melayu pada suatu
  pengajaran kepada pencuri supaya tidak melakukan      masa dahulu telah mempunyai tamadun tersendiri. Namun
  kejahatan. Hal ini demikian kerana denda yang dikenakan  begitu, kebanyakan kosa kata yang berkaitan dengan
  mahal kerana dinilai dengan emas sebagai ganti barang   sukatan dan timbangan ini sudah tidak digunakan lagi.
  yang dicuri.                        	 Kebanyakan generasi pada hari ini tidak mengetahui
  	 Selain itu, terdapat beberapa istilah Arab dalam sistem bahawa orang Melayu pada suatu masa dahulu pernah
  sukatan dan timbangan emas masyarakat Melayu. Hal ini   mempunyai sistem sukatan dan timbangan yang unik
                               dan tersendiri. Mereka menganggap orang Melayu tidak
							                            pernah mempunyai unit sukatan hinggalah diperkenalkan
                               oleh penjajah. DB

                               		 BIL. 4 2020 19
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26